казачествоПубликации

Публикации

Публикации по авторам


Публикации по разделам

Книги

Сушинський1

Т

С - 917

Сушинський Б. І.

Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть : історичні есе у 2х томах. Т. I. / Б. І. Сушинський. - Одеса : ЯВФ, 2006. - 592 с. : іл.

Ця книга Бориса Сушинського - унікальне видання в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу  - всього 205 імен ! - військових діячів України, через долю яких пізнаємо славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни. Книга ця має велике пізнавальне значення для студентів, викладачів вузів, науковців, всіх, хто цікавиться історією України. Вона є  чудовим посібником для патріотичного виховання молоді на життєвих прикладах історичних осіб.

Сушинський3

Т

С - 917

Сушинський Б. І.

Козацькі вожді України. Історія Українив образах її вождів та полководців XV-XIX століть : історичні есе. - Одеса : Альфа-Омега, ОКФА, 1998. - 682 с. : іл.

Книга Б. Сушинського - унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих діячів України. Автор об'єктивно аналізує політичну та військову ситуації, в яких їм доводилося діяти і, вступаючи в полеміку з деякими істориками, знімає з українських лицарів давнє тавро "зрадників", "відступників", відкидаючи неприпустимий тон зверності при оцінці ролі в нашій історії окремих її постатей. Прославили козацтво хоробрі, талановиті ватажки: Остап Дашкевич, Дмитро Вишневецький, Іван Свірговський, Богдан Ружинський, Іван Підкова, Самійло Зборовський, Северин Наливайко, Максим Кривоніс, Петро Конашевич-Сагайдачний, Іван Сулима та інші. Гетьманство Богдана Хмельницького поклало край так званому «золотому спокою». Видатний гетьман, сміливий, рішучий борець за правду, він поклав своє життя за свободу українського народу, але зрадництво татар і Москви не дало здійснитися мріям Хмельницького бачити Україну вільною і скоротило йому віку. Після смерті Хмельницького на Україні почався безлад — багатогетьманство і братовбивча війна. Цей страшний час назвали «руїною». Останні гетьмани — Іван Виговський, Петро Дорошенко, Іван Сірко, Іван Мазепа — шукали підтримки у турків і шведів, намагаючись скинути ярмо Московщини і Польщі. Але сили українського козацтва вже були ослаблені, а союзники не надійні. Тому знову і знову поразки. Ще Пилип Орлик, Іван Скоропадський і Павло Полуботок намагалися продовжити справу Івана Мазепи, але знову зрада. Знесилена і залякана Україна не піднялася на допомогу...Вивчайте історію України читаючі додаткову літературу!

Сушинський4

Т

С-917

Сушинський Б. І.

Козацька Україна : "Хмельниччина" / Б. І. Сушинський. - Одеса : ВМВ, 2004. - 560 с. : іл.

Ця книга - аналітичне осмислення великої кількості документальних джерел, свідчень хроністів, очевидців та літописців; багатьох вітчизняних та зарубіжних досліджень, пов'язаних з однією із наславетніших і, водночас, найтрагічніших сторінок української історії, відомої під назвою "Хмельниччина". В цій праці всеосяжно і правдиво відтворено особистість самого Хмельницького; проаналізовано і розкрито "Хмельниччину" не лише як певний період, пов'язаний із Визвольною війною (1648-1654) та діяльностю Б. Хмельницького, але й як певне явище, як прояв національної психології, національного характеру, отієї української бездержавницько-політичної традиції, грозове відлуння якої сягає наших днів. Богдан Хмельницький - військовий і політичний геній України, те пророче і, водночас, трагічне знамення українських небес, провидницьку силу та історичну роль якого ми, українці, ще тільки маємо пізнати.

Костомаров

Т

К - 724

Костомаров Н. И.

Мазепа / Н. И. Костомаров. - М. :  Республика, 1992. - 335 с.

Книга выдающегося историка прошлого века Н.И. Костомарова "Мазепа" - своеобразный исторический детектив, основанный на точном изложении фактов, почерпнутых из огромного комплекса источников русского, украинского, польского и шведского происхождения, о жизни и делах Ивана Мазепы. Здесь он представлен как ловкий политик, авантюрист и стяжатель...с чем, однако, можно обоснованно спорить...Если Вас заинтересует эта книга, то Вы сможете составить свое собственное мнение об этой яркой и неординарной личности, о трагических и судьбоносных событиях того периода...

Грушевський1

Тя7

Г - 911

Грушевський М. С.

Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М. С. Грушевський.- К. : КМ Аcademia, 1994. - 251 c. : іл.

Апанович

 

Т

А - 76

Апанович О. М.

Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О. М. Апанович.- К. : Либідь, 1993.- 288 с. : іл.

Ця книга розповідає про видатних діячів України XVII-XVIII cт. Українська Гетьманська держава за 116 років свого існування (1648-1764) мала 17 гетьманів. У прцесі формування гетьманської влади як української державної інституції в назву "гетьман" до 1648 р. вкладалося поняття найвищого військового керівника козацтва. Дана книга містить дослідницьки есе, в яких аторка зупиняється само на тих особах, що були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї в дісність вони присвятили все своє життя... Додатки містять тексти історичних документів "Вивід прав України" Пилипа Орлика, "Угоду та Конституцію Пилипа Орлика", "Присягу гетьмана Орлика".

Грабовський

Тя7

Г - 751

Грабовський С.

Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. - К. : ГЕНЕЗА, 1995. - 606 с.

У книзі висвітлюються основні етапи історії української державності від найдавніших часів до сучасності. Стосовно теми віртуальної виставки, тож розділ 3 "Козацька доба" містить теми "Patria cosacorum ( Козацька республіка)", "Гетьманщина. Запорозька Січ. Слободська Україна", "Конституція Пилипа Орлика" у яких розкривається комплекс питань з безпосередньо державотворчих тем, пов'язаних з козаччиною.

Крипьякевич

Т3(4Укр)

К - 852

Крип'якевич І. П.

Історія України / відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. - Львів : Світ, 1990. - 520 с.

У книзі відомого історика, академіка АН УРСР І.П. Крипякевича (1886-1967) викладена історія української землі від доісторичних часів до 1914 р.Талановито висвітлено і розділ "Козацька держава", яка містить такі підрозділи як "Богдан Хмельницький", "Руїна", "Гетьманщина" та ін. Язик яким висловлена тема живий, яскравий, приступнй.

Державні діячі

Т

Д - 362

Державні, політичні та громадські діячі України : політичні портрети : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Астахова, К. В. Астахова, Є. О. Бондарєв та ін.: за заг. ред. М. Ш. Панова.- К. : Ін Юре, 2002. - 476 с.

У цьому біографічному збірнику вміщено понад сто шістдесят коротких біографій державних, політичних і громадських діячів України. Стосовно теми нашої виставки, то можна пропонувати підрозділ 2.2. "Козацька доба" та розділ 3 "Козацька держава".

Полонська

Тя7

П - 524

Полонська-Василенко Н.

Історія України : У 2 т. Т. 2 Від середини XVII століття до 1923 / Наталія Полонська-Василенко.- К. : Либідь, 1995.- 608 с.

Другий том оригінального дослідження української історії висвітлбє період від середини XVII ст. до початку 20-х років нашого століття. Стосовно теми виставки, то до неї можна пропонувати такі частини : V: Хмельниччина, VI: Руїна, VII: Гетьманщина, VIII: Українські землі в козацькій добі. Перелічені гетьмани всієї України. Книга буде цікава студентам, викладачам і всім, хто цікавиться історією України.

Полонська1

Т

П - 524

Полонська-Василенко Н.

Історія України : У 2 т. Т. 1. До середини XVII cтоліття / Наталія Полонська-Василенко.- К. : Либідь, 1995. - 672 с.

Цей загальний нарис національної історії свого часу був підготовлений як підручник для вищих щкіл. Висвітлюється передусім політична історія України, багатовікова боротьба її народу за власну державність. Подаються огляди економічного життя, соціальних відносин, розвитку культури, церкви тощо. Перший том праці присвячений історії України від найдавніших часів до середини XVII. Стосовно нашої виставки, то тема "Україна напередодні Хмельниччини" міститься у частині четвертій книги.

Сушинський2

Т

С - 917

Сушинський Б. І.

Козацькі вожді України. Історія україни в образах її вождів та полководців XV-XIX ст. : історичні есе у 2-х томах. Том II. / Б. І. Сушинський. - Одеса : ЯВФ, 2006. - 584 с.: іл.

Другий том - продовження унікального видання (третя та четверта книги), що містить історико-літературні есе про військових діячів України. Видання має безліч цікавих документальних ілюстрацій, малюнків, факсиміле.

Освободительная война

Т

О - 72

Освободительная война 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией : монография / ред. Н. С. Сидоренко.- К. : ?.- 348 с.

Книга была подготовлена к 300-летию со времени воссоединения Украины с Россией Институтом истории академии наук Украинской ССР. Для написания монографии использовано значительное количество документальных материалов, что дало возможность глубже осветить ряд важных вопросов, в частности охарактеризовать политические, экономические и культурные связи украинского и русского народов в XVI-XVII вв., роль крестьянско-казацких масс в освободительной войне, борьбу народных масс Украины, возникновение новых органов управления на Украине и другие вопросы раскрывающие исторические события того периода. В конце монографии помещены отдельные документы, хронология важнейших событий, карты.

Яворницький2

Т

Я - 224

Яворницький Д. І.

Історія запорозьких козаків : у 3 т. / редкол. : П. С. Сохань та ін. - К. : Наукова думка, 1990 - 1991.- Т. 2. - 1990. - 560 с.

 В другому томі висвітлюється історія запорозького козацтва від його виникнення в кінці XV ст. до 1654 рр.

Яворницький3

Т

Я - 224

Яворницький Д. І.

Історія запорозьких козаків : у 3 т. / редкол. : П. С. Сохань та ін. - К. : Наукова думка, 1990-1991. - Т. 3. - 1991. - 560 с.

Третій том "Истории запорожских казаков" охоплює складний і драматичний період в історії Запорозької Січі (1686-1734). В ньому висвітлюється участь запорожців у російсько-турецькій війні та у народній війні на Україні проти вторгнення шведської армії. Розповідаєтся про перехід частини запорожців в межі Кримського ханства, життя і побут запорожців в Олешковській, Чортомлицькій і Кам'янській Січах, повернення запорожців на Україну і заснування в урочищі Базавлук над Дніпром Нової Січі.

Історія українського

Т

І - 907

Історія українського козацтва : нариси у 2 т. / редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. - К. :  Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1.- 800 с. : іл.

Сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва . До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття.

 

Методичний

20/36

Методичний посібник до курсу "Історія україни". Схеми та таблиці. Частина 1. Від найдавніших часів до кінця XIX ст.(для студентів всіх форм навчання всіх спеціальностей)

/ укладач М. А. Шипович. - Горлівка : АДІ ДВНЗ "ДонНТУ", 2008.- 42 с.

Посібник містить схеми та таблиці, в яких викладено зміст величезного періоду вітчизняної історії - від найдавніших часів до сьогодення. Стосовно теми віртуальної виставки пропонована  тема 2., в якій, у стислій і доступній формі схем і таблиць, викладено зміст такого періоду вітчизняної історії як визвольницька боротьба українського народу в II половині XVII ст..

Методичні

20/33

Методичні рекомендації до курсу "Історія України"

(для студентів 1-го курсу денної форми навчання всіх спеціальностей) / укладачі

О. В. Ковальова, М. А. Шипович. - Горлівка : АДІ ДВНЗ "ДонНТУ", 2007. - 42 с.

В посібнику надається графік навчальної роботи студентів з дисципліни "Історія України" для студентів 1-го курсу денної форми навчання, плани семінарських занять, навчальна, наукова та науково-публіцистична література для них, прелік тем рефератів, запитання до іспиту.

Яворницький1

Т

Я - 224

Яворницький Д. І.

Історія запорозьких козаків : у 3 т. / редкол. : П. С. Сохань та ін.. - К.:  Наукова думка, 1990-1991.

Т. 1.- 592 с.

Тритомна "История запорожских козаков" видатного українського історика, етнографа і фольклориста, археолога, письменника, лексикографа, академіка АН УРСР Д.І. Яворницького (1855-1940), надрукована в 1892-1897 рр., є однією з найцінніших пам'яток вітчизняної дореволюційної історіографії, важливим джерелом для вивчення історії українського козацтва. Тритомник пропоновано історикам, викладачам, студентам, школярам і всим тим, хто ікавиться історією запорізьких козаків. В першому томі висвітлюються питання соціально-економічної історії. суспільного устрою, життя і побуту запорозького козацтва, описані територія і кордони, природні умови Запорозької Січі.

 

Історя Бойко

Тя7

Б - 772

Бойко О. Д.

Історія України : посіб. / О. Д. Бойко.- К. : Академія, 2002.- 656 с.

Цей підручник за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Приваблює його компактність, лаконічність та концептуально-смислов самодостатність, оригінальне науково коректне мислення автора. 5 та 6 розділи присвячені виникненню українського козацтва та Українській національній революції.

Грушевський2

Тя7

Г - 911

Грушевський М. С.

Ілюстрована історія України / Михайло Грушевський.- Донецьк : БАО, 2003. - 736 с.

У цьому виданні перша російська публікація видатного українського історика доповнена новим текстом з останнього авторського видання; нарисом сучасного історика Владислава Верстюка; сторовинними фізичними картами; побутовими і батальними гравюрами, а також хрестоматією найважливіших документальних матеріалів з вітчизняної історії. Багато місця тут відведено українсько-російським та українсько-польськім зв'язкам, козацтву (цьому присвячено дві великі частини "Козацька епоха" та "Занепад козацтва в українському житті") та козацькій республіці, демократичні підвалини якої стали основоположним принципом першої в Росії Конституції, створеної Пилипом Орликом. Книга приваблює художнім стилем і читається як захоплюючий літературний твір.

Гуржій

Т

Г - 95

Гуржій О. І.

Історія козацтва. Держава - військо - битви / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб.- К. : Арій, 2012. - 464 с. : іл.

У книзі висвітлюються найважливіші події, пов'язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі XV - XVI cт. до ліквідації  урядом Російської імперії в кінці XVIII на початку XIX ст. Особливу увагу приділено найбільш яскравим постатям Війська Запорозького, їхній політичній і державній діяльності. Значне місце на сторінках праці відведено міжнародним відносинам українського гетьманату, козацькій ментальності, побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці тощо. Певною мірою показана роль жінки в "лицарському" середовищі. Своє яскраве відображення знайшло ставлення до козаків представників різних народів і володарів іноземних держав, їхнє сприйняття за межами Батьківщини. Книга розрахована на широке коло читачів.