историяПубликации

Коллекции

Великие царские династии

Публикации

Публикации по авторам


Публикации по разделам

Книги

Сушинський1

Т

С - 917

Сушинський Б. І.

Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть : історичні есе у 2х томах. Т. I. / Б. І. Сушинський. - Одеса : ЯВФ, 2006. - 592 с. : іл.

Ця книга Бориса Сушинського - унікальне видання в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу  - всього 205 імен ! - військових діячів України, через долю яких пізнаємо славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни. Книга ця має велике пізнавальне значення для студентів, викладачів вузів, науковців, всіх, хто цікавиться історією України. Вона є  чудовим посібником для патріотичного виховання молоді на життєвих прикладах історичних осіб.

Сушинський3

Т

С - 917

Сушинський Б. І.

Козацькі вожді України. Історія Українив образах її вождів та полководців XV-XIX століть : історичні есе. - Одеса : Альфа-Омега, ОКФА, 1998. - 682 с. : іл.

Книга Б. Сушинського - унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих діячів України. Автор об'єктивно аналізує політичну та військову ситуації, в яких їм доводилося діяти і, вступаючи в полеміку з деякими істориками, знімає з українських лицарів давнє тавро "зрадників", "відступників", відкидаючи неприпустимий тон зверності при оцінці ролі в нашій історії окремих її постатей. Прославили козацтво хоробрі, талановиті ватажки: Остап Дашкевич, Дмитро Вишневецький, Іван Свірговський, Богдан Ружинський, Іван Підкова, Самійло Зборовський, Северин Наливайко, Максим Кривоніс, Петро Конашевич-Сагайдачний, Іван Сулима та інші. Гетьманство Богдана Хмельницького поклало край так званому «золотому спокою». Видатний гетьман, сміливий, рішучий борець за правду, він поклав своє життя за свободу українського народу, але зрадництво татар і Москви не дало здійснитися мріям Хмельницького бачити Україну вільною і скоротило йому віку. Після смерті Хмельницького на Україні почався безлад — багатогетьманство і братовбивча війна. Цей страшний час назвали «руїною». Останні гетьмани — Іван Виговський, Петро Дорошенко, Іван Сірко, Іван Мазепа — шукали підтримки у турків і шведів, намагаючись скинути ярмо Московщини і Польщі. Але сили українського козацтва вже були ослаблені, а союзники не надійні. Тому знову і знову поразки. Ще Пилип Орлик, Іван Скоропадський і Павло Полуботок намагалися продовжити справу Івана Мазепи, але знову зрада. Знесилена і залякана Україна не піднялася на допомогу...Вивчайте історію України читаючі додаткову літературу!

Сушинський4

Т

С-917

Сушинський Б. І.

Козацька Україна : "Хмельниччина" / Б. І. Сушинський. - Одеса : ВМВ, 2004. - 560 с. : іл.

Ця книга - аналітичне осмислення великої кількості документальних джерел, свідчень хроністів, очевидців та літописців; багатьох вітчизняних та зарубіжних досліджень, пов'язаних з однією із наславетніших і, водночас, найтрагічніших сторінок української історії, відомої під назвою "Хмельниччина". В цій праці всеосяжно і правдиво відтворено особистість самого Хмельницького; проаналізовано і розкрито "Хмельниччину" не лише як певний період, пов'язаний із Визвольною війною (1648-1654) та діяльностю Б. Хмельницького, але й як певне явище, як прояв національної психології, національного характеру, отієї української бездержавницько-політичної традиції, грозове відлуння якої сягає наших днів. Богдан Хмельницький - військовий і політичний геній України, те пророче і, водночас, трагічне знамення українських небес, провидницьку силу та історичну роль якого ми, українці, ще тільки маємо пізнати.

Історія України Литвин

Т

І - 907

Історія України : навчально-методичний посібник для семінарських занять /

В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; за ред. В. М. Литвина.- К. : Знання, 2006 .- 607 с.

У посібнику наведено методичні та інформаційні матеріали до семінарських занять з курсу "Історія України". Хронологічно й тематично охоплено всі періоди вітчизняної історії, починаючи з найдавніших часів і до сьогодення.  Стосовно  теми нашої віртуальної виставки, то тема 5 розкриває події періоду кінця XVI - початку XVIII ст. - рнньомодернового періоду, центром подій якого була, безумовно, Козацька революція, яка активізувала нову політичну еліту - козацтво - й спричинилася до глобального переоблаштування соціального устрою, релігійної ситуації, форм власності. У результаті цієї революції на політичній карті Європи постала нова держава - Військо Запорозьке...

Костомаров

Т

К - 724

Костомаров Н. И.

Мазепа / Н. И. Костомаров. - М. :  Республика, 1992. - 335 с.

Книга выдающегося историка прошлого века Н.И. Костомарова "Мазепа" - своеобразный исторический детектив, основанный на точном изложении фактов, почерпнутых из огромного комплекса источников русского, украинского, польского и шведского происхождения, о жизни и делах Ивана Мазепы. Здесь он представлен как ловкий политик, авантюрист и стяжатель...с чем, однако, можно обоснованно спорить...Если Вас заинтересует эта книга, то Вы сможете составить свое собственное мнение об этой яркой и неординарной личности, о трагических и судьбоносных событиях того периода...

Грушевський1

Тя7

Г - 911

Грушевський М. С.

Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М. С. Грушевський.- К. : КМ Аcademia, 1994. - 251 c. : іл.

Апанович

 

Т

А - 76

Апанович О. М.

Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О. М. Апанович.- К. : Либідь, 1993.- 288 с. : іл.

Ця книга розповідає про видатних діячів України XVII-XVIII cт. Українська Гетьманська держава за 116 років свого існування (1648-1764) мала 17 гетьманів. У прцесі формування гетьманської влади як української державної інституції в назву "гетьман" до 1648 р. вкладалося поняття найвищого військового керівника козацтва. Дана книга містить дослідницьки есе, в яких аторка зупиняється само на тих особах, що були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї в дісність вони присвятили все своє життя... Додатки містять тексти історичних документів "Вивід прав України" Пилипа Орлика, "Угоду та Конституцію Пилипа Орлика", "Присягу гетьмана Орлика".

Грабовський

Тя7

Г - 751

Грабовський С.

Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр. - К. : ГЕНЕЗА, 1995. - 606 с.

У книзі висвітлюються основні етапи історії української державності від найдавніших часів до сучасності. Стосовно теми віртуальної виставки, тож розділ 3 "Козацька доба" містить теми "Patria cosacorum ( Козацька республіка)", "Гетьманщина. Запорозька Січ. Слободська Україна", "Конституція Пилипа Орлика" у яких розкривається комплекс питань з безпосередньо державотворчих тем, пов'язаних з козаччиною.

Крипьякевич

Т3(4Укр)

К - 852

Крип'якевич І. П.

Історія України / відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. - Львів : Світ, 1990. - 520 с.

У книзі відомого історика, академіка АН УРСР І.П. Крипякевича (1886-1967) викладена історія української землі від доісторичних часів до 1914 р.Талановито висвітлено і розділ "Козацька держава", яка містить такі підрозділи як "Богдан Хмельницький", "Руїна", "Гетьманщина" та ін. Язик яким висловлена тема живий, яскравий, приступнй.

Державні діячі

Т

Д - 362

Державні, політичні та громадські діячі України : політичні портрети : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Астахова, К. В. Астахова, Є. О. Бондарєв та ін.: за заг. ред. М. Ш. Панова.- К. : Ін Юре, 2002. - 476 с.

У цьому біографічному збірнику вміщено понад сто шістдесят коротких біографій державних, політичних і громадських діячів України. Стосовно теми нашої виставки, то можна пропонувати підрозділ 2.2. "Козацька доба" та розділ 3 "Козацька держава".

Полонська

Тя7

П - 524

Полонська-Василенко Н.

Історія України : У 2 т. Т. 2 Від середини XVII століття до 1923 / Наталія Полонська-Василенко.- К. : Либідь, 1995.- 608 с.

Другий том оригінального дослідження української історії висвітлбє період від середини XVII ст. до початку 20-х років нашого століття. Стосовно теми виставки, то до неї можна пропонувати такі частини : V: Хмельниччина, VI: Руїна, VII: Гетьманщина, VIII: Українські землі в козацькій добі. Перелічені гетьмани всієї України. Книга буде цікава студентам, викладачам і всім, хто цікавиться історією України.

Полонська1

Т

П - 524

Полонська-Василенко Н.

Історія України : У 2 т. Т. 1. До середини XVII cтоліття / Наталія Полонська-Василенко.- К. : Либідь, 1995. - 672 с.

Цей загальний нарис національної історії свого часу був підготовлений як підручник для вищих щкіл. Висвітлюється передусім політична історія України, багатовікова боротьба її народу за власну державність. Подаються огляди економічного життя, соціальних відносин, розвитку культури, церкви тощо. Перший том праці присвячений історії України від найдавніших часів до середини XVII. Стосовно нашої виставки, то тема "Україна напередодні Хмельниччини" міститься у частині четвертій книги.

Сушинський2

Т

С - 917

Сушинський Б. І.

Козацькі вожді України. Історія україни в образах її вождів та полководців XV-XIX ст. : історичні есе у 2-х томах. Том II. / Б. І. Сушинський. - Одеса : ЯВФ, 2006. - 584 с.: іл.

Другий том - продовження унікального видання (третя та четверта книги), що містить історико-літературні есе про військових діячів України. Видання має безліч цікавих документальних ілюстрацій, малюнків, факсиміле.

Освободительная война

Т

О - 72

Освободительная война 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией : монография / ред. Н. С. Сидоренко.- К. : ?.- 348 с.

Книга была подготовлена к 300-летию со времени воссоединения Украины с Россией Институтом истории академии наук Украинской ССР. Для написания монографии использовано значительное количество документальных материалов, что дало возможность глубже осветить ряд важных вопросов, в частности охарактеризовать политические, экономические и культурные связи украинского и русского народов в XVI-XVII вв., роль крестьянско-казацких масс в освободительной войне, борьбу народных масс Украины, возникновение новых органов управления на Украине и другие вопросы раскрывающие исторические события того периода. В конце монографии помещены отдельные документы, хронология важнейших событий, карты.

Яворницький2

Т

Я - 224

Яворницький Д. І.

Історія запорозьких козаків : у 3 т. / редкол. : П. С. Сохань та ін. - К. : Наукова думка, 1990 - 1991.- Т. 2. - 1990. - 560 с.

 В другому томі висвітлюється історія запорозького козацтва від його виникнення в кінці XV ст. до 1654 рр.

Яворницький3

Т

Я - 224

Яворницький Д. І.

Історія запорозьких козаків : у 3 т. / редкол. : П. С. Сохань та ін. - К. : Наукова думка, 1990-1991. - Т. 3. - 1991. - 560 с.

Третій том "Истории запорожских казаков" охоплює складний і драматичний період в історії Запорозької Січі (1686-1734). В ньому висвітлюється участь запорожців у російсько-турецькій війні та у народній війні на Україні проти вторгнення шведської армії. Розповідаєтся про перехід частини запорожців в межі Кримського ханства, життя і побут запорожців в Олешковській, Чортомлицькій і Кам'янській Січах, повернення запорожців на Україну і заснування в урочищі Базавлук над Дніпром Нової Січі.

Історія українського

Т

І - 907

Історія українського козацтва : нариси у 2 т. / редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. - К. :  Києво-Могилянська академія, 2006. - Т. 1.- 800 с. : іл.

Сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва . До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття.

 

Методичний

20/36

Методичний посібник до курсу "Історія україни". Схеми та таблиці. Частина 1. Від найдавніших часів до кінця XIX ст.(для студентів всіх форм навчання всіх спеціальностей)

/ укладач М. А. Шипович. - Горлівка : АДІ ДВНЗ "ДонНТУ", 2008.- 42 с.

Посібник містить схеми та таблиці, в яких викладено зміст величезного періоду вітчизняної історії - від найдавніших часів до сьогодення. Стосовно теми віртуальної виставки пропонована  тема 2., в якій, у стислій і доступній формі схем і таблиць, викладено зміст такого періоду вітчизняної історії як визвольницька боротьба українського народу в II половині XVII ст..

Методичні

20/33

Методичні рекомендації до курсу "Історія України"

(для студентів 1-го курсу денної форми навчання всіх спеціальностей) / укладачі

О. В. Ковальова, М. А. Шипович. - Горлівка : АДІ ДВНЗ "ДонНТУ", 2007. - 42 с.

В посібнику надається графік навчальної роботи студентів з дисципліни "Історія України" для студентів 1-го курсу денної форми навчання, плани семінарських занять, навчальна, наукова та науково-публіцистична література для них, прелік тем рефератів, запитання до іспиту.

Яворницький1

Т

Я - 224

Яворницький Д. І.

Історія запорозьких козаків : у 3 т. / редкол. : П. С. Сохань та ін.. - К.:  Наукова думка, 1990-1991.

Т. 1.- 592 с.

Тритомна "История запорожских козаков" видатного українського історика, етнографа і фольклориста, археолога, письменника, лексикографа, академіка АН УРСР Д.І. Яворницького (1855-1940), надрукована в 1892-1897 рр., є однією з найцінніших пам'яток вітчизняної дореволюційної історіографії, важливим джерелом для вивчення історії українського козацтва. Тритомник пропоновано історикам, викладачам, студентам, школярам і всим тим, хто ікавиться історією запорізьких козаків. В першому томі висвітлюються питання соціально-економічної історії. суспільного устрою, життя і побуту запорозького козацтва, описані територія і кордони, природні умови Запорозької Січі.

 

Історя Бойко

Тя7

Б - 772

Бойко О. Д.

Історія України : посіб. / О. Д. Бойко.- К. : Академія, 2002.- 656 с.

Цей підручник за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Приваблює його компактність, лаконічність та концептуально-смислов самодостатність, оригінальне науково коректне мислення автора. 5 та 6 розділи присвячені виникненню українського козацтва та Українській національній революції.

Грушевський2

Тя7

Г - 911

Грушевський М. С.

Ілюстрована історія України / Михайло Грушевський.- Донецьк : БАО, 2003. - 736 с.

У цьому виданні перша російська публікація видатного українського історика доповнена новим текстом з останнього авторського видання; нарисом сучасного історика Владислава Верстюка; сторовинними фізичними картами; побутовими і батальними гравюрами, а також хрестоматією найважливіших документальних матеріалів з вітчизняної історії. Багато місця тут відведено українсько-російським та українсько-польськім зв'язкам, козацтву (цьому присвячено дві великі частини "Козацька епоха" та "Занепад козацтва в українському житті") та козацькій республіці, демократичні підвалини якої стали основоположним принципом першої в Росії Конституції, створеної Пилипом Орликом. Книга приваблює художнім стилем і читається як захоплюючий літературний твір.

Гуржій

Т

Г - 95

Гуржій О. І.

Історія козацтва. Держава - військо - битви / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб.- К. : Арій, 2012. - 464 с. : іл.

У книзі висвітлюються найважливіші події, пов'язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі XV - XVI cт. до ліквідації  урядом Російської імперії в кінці XVIII на початку XIX ст. Особливу увагу приділено найбільш яскравим постатям Війська Запорозького, їхній політичній і державній діяльності. Значне місце на сторінках праці відведено міжнародним відносинам українського гетьманату, козацькій ментальності, побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці тощо. Певною мірою показана роль жінки в "лицарському" середовищі. Своє яскраве відображення знайшло ставлення до козаків представників різних народів і володарів іноземних держав, їхнє сприйняття за межами Батьківщини. Книга розрахована на широке коло читачів.

К Книга библиограф10

 Т

П-159

    Памятные места Донбасса: путеводитель/Сост.ЧетвероусМ.М..-Донецк: "Донбасс", 1984.-240с.

Донбасс богат памятными местами. Для нас священны высоты Саур-Могилы, воспетые в народных легендах и сказах, и Дубовая балка на Ясиновском руднике, обагренная кровью шахтеров, расстрелянных врагами Советской власти... Донбасс воспитал немало знатных людей, чьи имена известны всему миру. Их героические подвиги запечатлены в бронзе и граните, в названиях улиц и школ, сел и городов. В этой книге рассказывается только о некоторых из памятных мест, самых значительных и интересных, связанных с историко-революционными событиями военными  и трудовыми подвигами наших современников.

З Книга библиограф8

Т

Т 274

    Твои освободители, Донбасс : очерки, воспоминания / Сост. Г. В. Тепляков. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Донецк : "Донбас", 1973. - 416 с.: ил. - (В пер.)

Летом 1943 года войска Юго-Западного и Южного фронтов в ходе ожесточенных боев сокрушили на Северском Донце и Миусе мощный оборонительный рубеж гитлеровцев и освободили шахтерский край. Эту книгу очерков и воспоминаний писали непосредственные участники битвы за Донбасс – от рядового до маршала. Материалы сборника, иллюстрированные редкими фотоснимками, доносят до читателя дыхание тех немеркнущих героических дней, повествуют о важной странице в истории Великой Отечественной войны.

 

О Книга библиограф13

Т

Л-886

     Лысухин, И.Ф. Горловская дважды Краснознаменная  : Боевой путь 126-й стрелковой Горлов. дважды Краснознам., ордена Суворова II степени дивизии / И. Ф. Лысухин, С. Е. Куковенко.-  М.: Воениздат, 1986.- 197 с.:8 л. ил.

МКнига библиограф11

Т

592

    Жеребецкий, П.И. Горловка в годы Великой Отечественной войны: науч.-публ.очерк/П.И.Жеребецкий- Донецк: РИО обл.упр. по печати, 1993.-52с.

В научно-публицистических очерках автор на основе документальных материалов и периодической печати рассказывает о вкладе Горловки и горловчан вв дело разгрома гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны.Перед читателями предстают сильные, мужественные люди, трудовые коллективы, герои фронта и тыла.

С Книга библиограф16

Т

Т76

    Трофимов А. И. Фронтовые подвиги горловчан : воен.-ист. очерк о Героях Сов. Союза и кавалерах орденов Славы : (посвящается 50-ти  летию освобождения Украины от нем.-фашист.  захватчиков) / А. И. Трофимов ;  Совет  ветеранов  войны  и  труда  АК «Стирол». – Горлівка, 1995. – 54, [1] с. : портр. 

В основу книги положен фактический материал об истоках и финале второй мировой войны, подтверждаемый архивными документами. Автор рассказывает о воинах-горловчанах, которые за свои выдающиеся воинские подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза и награждены орденами Славы всех 3-х степеней.

 

П Книга библиограф14

Т

Н37

    Наша "Кочегарка"/Н.С. Гончаров.-Сталино: Сталин. обл. изд-во, 1959.- 234 с.

Книга эта - не роман, не повесть и не сборник исторических материалов. В ней на основе документальных данных и воспоминаний очевидцев воспроизводятся эпизоды из трудовой, революционной и военной биографии славного коллектива горняков шахты "Кочегарка", которой в 1958 году исполнилось 90 лет.

Ф Книга библиограф19

Т

Ш514

    65-летию Великой Победы посвящается…,1941-1945.- Горловка: АДИ Дон НТУ,2010.-48с.

Альманах выпущен в честь 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В него вошли воспоминания участников войны и о них, стихи сотрудников института и студентов, фотографии и  другие материалы.

Ж Книга библиограф7

Т

Ш616

    Щербань, А. Н. Страницы летописи Донецкой/ А.Н.Щербань, А.А.Рутенко. – К., Изд-во АН УССР, 1963.- 172 с.: ил.  

Подлинным героем повествования, которому посвящается книга, является рабочий класс Донбасса. Авторы рассказывают о его каторжном труде и тяжелой жизни в дореволюционное время, революционной борьбе и о самоотверженности шахтеров в годы Великой Отечественной войны, их вкладе в общее дело борьбы с врагом.

А Книга библиограф1

Т

Т709

Трокаев, А.А. Герои пламенных лет:  очерки о Героях Сов. Союза — уроженцах Донецкой обл. / Трокаев А.А., вступ. статья К. С. Москаленко.— Донецк : "Донбас", 1985.— 575 с.: ил.— (Герои Советского Союза).

В сборнике рассказывается о Героях Советского Союза — уроженцах Донецкой области. Книга рассчитана на массового читателя.

Г Книга библиограф4

Т

К532

   Книга Памяти Украины: Донец. обл.:В 2 т./Гл.ред.кол. :И.А. Герасимов и др.- Донецк: "Донбас",1995.

Т.2: Город Горловка.- 480 с.

Проклиная войны, люди всегда отдавали должное мужеству и доблести защитникам Отечества, скорбя о павших Книга Памяти, изданная к 50-летию Победы , это по сути архив воинов погибших, умерших от ран и без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. Второй том посвящен Горловке, в него занесены имена в основном наших земляков.

В Книга библиограф3

Т

К532

Книга памяти Украины: Донец. обл.  /сост.: Д. З. Дидова, И. И. Кулага. - Донецк : Донбас, 1999.

Т.21: Заключительный. Бессмертие.-336 с. В этом томе Книги рассказывается об экономическом развитии в предвоенные годы, об обороне и освобождении края от немецко-фашистских захватчиков, о Героях Советского Союза, партизанах и подпольщиках, и других заслуженных участниках Великой Отечественной войны - наших славных земляках.

Т Книга библиограф17

Т

Ш 379

     Шевченко, Ирина. Горловка в именах и лицах/И. Шевченко, П. Яковенко.- Горловка: Ліхтар, 2007.- 112 с.  

В книге представлены люди, которые жили и работали на территории города с древнейших времен до сегодняшнего дня. Великая Отечественная война выделена в отдельную главу . 

Р Книга библиограф15

Т

Д 304

    Демидов, В. Шахта №5 им. Ленина: очерк.- Донецк: Донбасс, 1970.- 71 с.:ил. 

Биография Горловской шахты №5 имени В.И. Ленина – старейшего угольного предприятия Донбасса  богата и многогранна. Каждая ее страница – волнующий рассказ о жизни рабочего человека. В грозное военное время многие шахтеры сменили рабочие робы на военные  шинели , из молодых горняков шахты был создан отряд в 200 человек ,  отважно сражавшийся против захватчиков. В забоях шахты работал советский парламентер капитан И. Остапенко, погибший в Будапеште. Биография Горловской шахты №5 имени В.И. Ленина – старейшего угольного предприятия Донбасса  богата и многогранна. Каждая ее страница – волнующий рассказ о жизни рабочего человека. В грозное военное время многие шахтеры сменили рабочие робы на военные  шинели, из молодых горняков шахты был создан отряд в 200 человек,  отважно сражавшийся против захватчиков. В забоях шахты работал советский парламентер капитан И. Остапенко, погибший в Будапеште. Сразу, после освобождения Горловки началось восстановление шахты, за короткий срок шахта вернулась к жизни, и горняки ,  в неимоверно сложных условиях , самоотверженно трудились,приближая Победу.  

У Книга библиограф18

Т

Г 695
    Горловка: Историко-экономический очерк Люди. Годы. События
/ И.С. Павлик.- Донецк, "Донбасс",1971.- 128 с.: ил.

Горловка - один из крупнейших промышленных городов Донецкой области. В книге рассказывается об истории создания города, о преобразованиях, свершившихся в жизни города после Великого Октября, о делах и судьбах горловчан. Военному лихолетью посвящены главы "Годы войны" и "Восстали из руин и пепла".

Х Книга библиограф20

Т

Ф862

    Артемьев В.В. Горловка: путеводитель.- Донецк: Донбасс, 1985.- 63 с.

Горловка, один из крупнейших промышленных центров Донбасса, славится своими революционными, боевыми и трудовыми традициями.

Путеводитель знакомит с историей, памятными местами города, показывает развитие его промышленности, героический труд И фронтовые подвиги горловчан, дает справочные сведения. Рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся историей родного края.

Ц Книга библиограф21

Т

Ж 72

    Жильцов, И.А. Горловка: путеводитель.-2-е изд.,доп.- Донецк: "Донбас", 1981.-96 с.;16 л.ил.

Путеводитель знакомит с историей, памятниками города, показывает его развитие, дает справочные сведения. Рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся историей родного края.

Е Книга библиограф6

Т

К-532

    Книга о Донбассе: Природа. Люди. Дела/ сост.С.П.Булкин и др.-2-е изд., перераб. и доп.- Донецк, "Донбас".1977.- 319 с.: ил.

Донбасс называют краем угля и металла. Но тот, кто хоть однажды побывал здесь, понимает - это край трудолюбивых и мужественных людей, которые умеют варить сталь и писать чудесные картины, добывать солнечный камень и творить прекрасную музыку.... Удивлять отвагой и бесстрашием врагов  и  необыкновенной теплотой и верностью - друзей.Вот об этих людях, о донецком крае и повествует книга.

Н Книга библиограф12

Т

І-907     

    Історія Горлівки в документах і матеріалах : у 2 ч. / Т.Ю. Шевлякова, Н.В. Арусланова, Л.Б. Прохорова та ін. ; М-во культури і туризму України ; Упр. культури і туризму Дон. обл. держ. адміністрації ; Відділ культури і туризму Горлів. міськ. ради ; Музей історії міста Горлівки Ч.2. - Донецьк : Журн. "Донбасс". Нац. спілка письм. України, 2009. - 324 с.

Збірка містить документи з історії міста Горлівки від початку Великої Вітчизняної війни до 1985 р. Представлені різноманітні види писемних джерел - актові, діловодні, статистичні, матеріали періодики тощо. Для істориків, краєзнавців, вчителів та всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Анисимов

Т

А-674

 

Анисимов,  Е. В. Петр Великий: личность и реформы / Е. В. Анисимов. –  СПб. : Питер, 2009. –  448 с. : ил.

В книге рассматриваются петровские реформы и раскрывается личность самого реформатора. Петр был был человеком выдающимся, искренне желавшим России блага.  В своей грандиозной реформаторской деятельности он был фанатичным государственным романтиком, не щадил ни себя, ни Россию. Его прозвали Простым Великим царем.

Шардин

Ш 6

Ш-256

 

Шардин,  А. На рубеже столетий : исторический роман / А. Шардин. – М. : Трувор, 1993. – 279 с.

Автор на фактическом материале показывает жизнь двора императрицы Екатерины Великой, развитие северной столицы России при ее правлении, взаимоотношения Екатерины с Потемкиным, графами Орловыми, Голицыным, Зубовым и др. Но основная фабула романа развивается на оси интриги: Екатерина – граф Орлов – Чесменский – Александр Чесменский. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, интересующихся как историей, так и приключенческим и детективным жанрами.

Ирошников

Т

И-838

 

Ирошников, М. П.  Николай II. Последний российский император : [фотолетопись] / М. П. Ирошников, Л. А. Процай, Ю. Б. Шелаев. –  СПб. : Духовное просвещение, 1992. – 512 с. : ил.

Авторы-составители настоящей книги-альбома приглашают читателя не только задуматься о драматичной судьбе Николая II, но и просто всмотреться в малознакомые черты этого человека и лица его близких. Это первый опыт воссоздания фотолетописи жизни одного из российских императоров. В книге рассказывается о каждом из двадцати трех лет правления Николая, его детстве, юношестве, а также о близких родственниках. Перед читателем пройдет целая галерея видных исторических деятелей, среди которых и коронованные европейские родственники Романовых, и крупные дипломаты, и заметные политические фигуры, и в первую очередь члены самой царской фамилии, рассказу о которой посвящена отдельная глава книги.

Зеепват

Т

З-474

 

Зеепват,  Ш. Цари перед объективом : пер. с англ. / Шарлотта Зеепват. – Днепропетровск : Либри, 2005. –  256 с.

Это богато иллюстрированное издание рассказывает об одной из самых известных царских семей Европы –  семье Романовых. Династия Романовых царствовала в Росссии более трехсот лет, и ее история закончилась гибелью последнего русского царя Николая Второго и его семьи. Знакомство с фотоснимками помогает лучше узнать и понять императорскую семью.

Чулков

Т

Ч-893

 

Чулков,  Г. Императоры. Психологические портреты / Г. Чулков. – Х. : СП Интербук, 1990. – 426 с.

В книге отражены важные страницы истории России 16 века. В центре повествования - психологические портреты пяти царей (император Павел, Александр Первый, Николай Первый, Александр Второй, Александр Третий) , которые игрою исторических сил стояли в центре событий, подготовлявших крушение старого порядка. Книга рассчитана на массового читателя.

Семьянинов

Т

П-619

 

Последние дни Романовых / сост. В. П. Семьянинов. –  М. : Книга, 1991. – 495 с.

В настоящем сборнике представлены: воспоминание, и в то же время исследование Н. А. Соколова, проводившего следствие о злодейском убийстве царской фамилии, а также корреспондента Р. Вильтона и записка Юровского. Ценность книги Соколова прежде всего в том, что она написана основной и главной фигурой следствия и представляет собой очень важный источник информации по делу убийства семьи Романовых и их близких.

Сто величественных

Т

С-81

 

Сто величественных императриц, королев, княгинь / глав. ред. С. С. Скляр. – Х. : Книжный Клуб семейного досуга, 2014. – 416 с.

Героинями этой книги стали женщины-правительницы: императрицы, королевы, княгини – личности незаурядные и сильные. Имена некоторых из них широко известны, но читатель наверняка откроет для себя и много новых. Древнеегипетская царица Хатшепсут и римская императрица Валерия Мессалина, княгиня Ольга и королева Франции Анна Ярославна, царица Грузии Тамара и принцесса Уэльская.. .Были ли они по настоящему счастливы и какие тайны их судеб хранит история?..

Анисимов 5

Т

А-674

 

Анисимов,  Е. В. Женщины на российском престоле / Е. В. Анисимов. –  СПб. : Норинт, 2003. –  416 с. : ил.

Новая книга известного петербургского писателя-историка посвящена "веку женщин" – так нередко называют российский XVIII век, когда империей правили Екатерина I (1725–1727), Анна Ивановна (1730–1740), Анна Леопольдовна (1740–1741), Елизавета Петровна (1741–1761) и Екатерина II (1762–1796). Не скрывая эмоционального отношения к своим героиням, автор предлагает читателям вглядеться в них с сочувствием и пониманием, отбросив привычные ярлыки и стереотипы.  Сочетание строгой документальности фактического материала с легкостью его изложения делает книгу своеобразным учебником истории, который с увлечением прочтут и взрослые, и дети.

Григорян

Т я 27

Г-835

 

Григорян, В. Г. Биографический справочник / В. Григорян. – М. : АСТ : Астрель : Хранитель, 2006. – 507 с. : ил. – (Романовы).

Данная книга включает биографические очерки о представителях династии Романовых XVII–XX вв. В справочнике представлены около четырехсот человек, многим из которых дана подробная характеристика. Написанный хорошим языком, живо и увлекательно, он несомненно, привлечет внимание всех интересующихся отечественной историей.

Скляренко

Т

Ц-193

 

Царственные династии. История в лицах и событиях / В. М. Скляренко, Я. А. Батий, Н. И. Вологжина и др. – Х. : Фолио, 2010. – 509 с.

Всегда ли монархия может служить для народа гарантией мира, покоя, благополучия и политической стабильности? Ответ на этот вопрос читатель сможет найти на страницах этой книги, которая рассказывает о самых знаменитых в мире династиях, правивших в разные эпохи : от древнейших египетских династий и династий Вавилона, средневековых династий Меровингов, Чингизидов, Сумэраги, Каролингов, Рюриковичей, Плантагенетов до сравнительно молодых - Бонопартов и Бернадотов.  представлены здесь также и ныне правящие династии Великобритании, Испании, Бельгии, Швеции и др. Помимо общей характеристики каждой династии, авторы старались более подробно остановиться на жизни и деятельности наиболее выдающихся ее представителей.

Уильямс

Т

У-368

 

Уильямс, Х.  Великие монархи мира / Хайвелл Уильямс. –  Х. : Клуб семейного досуга, 2009. – 256 с. : ил.

Книг не только описывает жизнь и свершения более пятидесяти прославленных монархов, но и представляет собой увлекательное исследование монархической власти в ее историческом развитии. 150 цветных иллюстраций отражают величественность империй этих блистательных правителей - их дворцы, памятники, портреты и символы могущества. Детальные хронологические таблицы позволяют проанализировать деяния каждого властелина в контексте истории.

Левашова

Т

Р-976

 

Рюриковичи и Романовы: князья, цари, императоры / сост. И. Ю. Левашова. –  Донецк : Глория Трейд, 2012. – 384 с. 

В данной книге описывается целая династия от Рюриковичей до Романовых.  Рюриковичи – потомки авантюрного датского конунга. Первые Рюриковичи соперничали между собой за Киевский престол. 700 лет находились у власти Рюриковичи, пока их не сменили на престоле Романовы – династия великих царей. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Пономарев

Т

П-563

 

Пономарев, В. Т. Величайшие монархи: с древности до наших дней / В. Т. Пономарев. –  Донецк ПКФ БАО, 2013. – 704 с. : ил.

Великие монархи: короли, цари, императоры – еще совсем недавно вершили судьбы человечества. В этой уникальной книге собраны жизнеописания самых известных монархов, оставивших след в истории. Читателей заинтересуют страницы жизни людей, которые знали истинный смысл сладкого и страшного слова "власть". О великих властителях мира с самой глубокой древности до наших дней увлекательно и подробно рассказывает автор. Издание адресовано широкой читательской аудитории.

Скотт

Т

С-449

 

Скотт, С. Романовы : биография династии (1613 – 1999) / C. Скотт. – Изд. 2-е доп. и перераб. –  М. : ЗАХАРОВ, 2000. – 318 с. 

Книга написана на основе газетных очерков Скотта о судьбе членов царской династии Романовых после 1917 года. Это часть истории  большой русской эмиграции нашего столетия – эмиграции, которая в свое время очень многое дала Западу в лице живых, сильных, умных людей. Автор посвятил книгу  своим друзьям, русским эмигрантам, которые научили его любить и понимать Россию.